گسترش همکاری‌ها با کشورهای آسیای میانه در دستور کار «سازمان بهره‌وری آسیایی»

ایندرا پرادانا سینگاویناتا، دبیر کل سازمان بهره وری آسیایی (APO) با میرزوشریف جالوف، سفیر جمهوری تاجیکستان…

اشتراک گذاری: