مدیران اکوسیستم استارتاپی چشم در چشم رئیس مرکز ملی فضای مجازی: حاکمیت همکاری کند

مدیران اکوسیستم استارتاپی کشور در جلسه ای با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی مطالبات خود…

اشتراک گذاری: