نمره مردودی رئیسی برای ارتقای بهره‌وری در دو سال گذشته

رئیسی با تاکید بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای سلامت اداری، در…

اشتراک گذاری: