سومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز برگزار می‌شود

سومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز با رویکرد اقتصاد سبز و ترویج فرهنگ کارآفرینی و…

اشتراک گذاری:معرفی «گواهینامه گردشگری سبز» برای پیشبرد گردشگری پایدار

مرکز ملی آموزش و بهره وری دانشگاه ملی فیجی کارگاه آموزشی را در مورد چارچوب صدور…

اشتراک گذاری: