آینده تعاملات سازمانی در پرتو‌ GPTها

غوغا و هیجان پیرامون «مدل‌‌‌های زبانی بزرگ» (LLM، فرآیند درک زبان طبیعی توسط هوش مصنوعی به…

اشتراک گذاری:مواجهه با GPT به سبک کاسپاروف

نحوه بهره‏‏‌برداری مناسب از تکنولوژی‏‏‌های جدید در آموزش را در نهایت خود انسان تعیین می‌کند. مدارس…

اشتراک گذاری: