تجربه بهره‌وری: محل کار فراگیر + لینک ویدئو

سازمان بهره وری آسیایی، گزارش ویدئو چندرسانه ای با عنوان «محل کار فراگیر (The Inclusive Workplace)»…

اشتراک گذاری:زنجیره های ارزش غذایی پایدار

سازمان بهره وری آسیایی در ابتکاری جدید نسبت به انتشار مجموعه ویدیویی Gemba اقدام می کند.…

اشتراک گذاری: